Algemene Voorwaarden van Joppe's Trappen, gevestigd te Kortenhoef.
Laatst bijgewerkt: 19-07-2023
 
Algemene voorwaarden Joppe’s Trappen

Artikel 1 Definities

1.1 Joppe’s Trappen: de eenmanszaak, Joppe’s Trappen, statutair gevestigd te Kortenhoef (Kortenhoefsedijk 85A-S, 1241 LS te Kortenhoef, 06 360 60 364) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52.15.31.26.
1.2 Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Joppe’s Trappen.
1.3 Consument: een Klant die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.
1.4 Website van Joppe’s Trappen: de website van Joppe’s Trappen te bereiken via www.joppestrappen.nl en .be www.joppestrappen.com www.zelfbouwtrappen.nl en www.pixima.nl
1.5 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant via een door Joppe’s Trappen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij Joppe’s Trappen en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.6 Bedenktijd: een termijn waarbinnen een consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.
1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om na ontvangst van door hem bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Joppe’s Trappen en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Joppe’s Trappen deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van Joppe’s Trappen die strekken tot de verkoop van producten.
2.3 De eventueel door klant gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Joppe’s Trappen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
2.6 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Joppe’s Trappen op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Joppe’s Trappen kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Joppe’s Trappen is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Bij de op de website van Joppe’s Trappen aangeboden producten worden product specificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
3.2 De op de website van Joppe’s Trappen aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.
3.3 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Joppe’s Trappen op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De klant behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 1.7.
3.4 Joppe’s Trappen verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door Joppe’s Trappen uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Joppe’s Trappen akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand indien Joppe’s Trappen aanvangt met de levering van producten aan de klant.
4.3 Het staat Joppe’s Trappen altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan Joppe’s Trappen zal Joppe’s Trappen dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant.

Artikel 5 Levering

5.1 Nadat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan als bepaald in artikel 9, vangt Joppe’s Trappen aan met het transport van de bestelde producten, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Levering van producten vindt plaats binnen Nederland en/ of België, uitzonderingen mogelijk volgens afspraak.
5.3 Levering van de bestelling geschiedt op de verharde weg voor de eerste deur op de begane grond tenzij anders overeengekomen.
5.4 De levering wordt verzorgd door een door de leverancier aangewezen partij. Joppe’s Trappen is zoveel als mogelijk betrokken bij de levering van producten maar kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor niet en/of onjuist geleverde producten.
5.5 Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Joppe’s Trappen en de klant worden de door de klant bestelde producten beginsel binnen eenentwintig (21) dagen geleverd door Joppe’s Trappen, tenzij anders aangegeven of beschreven.
5.6 Indien Joppe’s Trappen niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.5 wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien Joppe’s Trappen niet in staat is om het door klant bestelde product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
5.7 Bij afwezigheid ten tijde van aflevering, of andere reden waarbij de bestelde producten niet kunnen worden achtergelaten, zal Joppe’s Trappen de eventuele extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen.

Artikel 6 Aanvullende bepalingen

6.1 De meeste trappen voldoen niet aan het Nieuw Bouwbesluit 2012, Joppe’s Trappen is derhalve nimmer aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.
6.2 De klant dient de door Joppe’s Trappen geleverde producten zelf te assembleren.
6.3 Joppe’s Trappen is geen enkele wijze aansprakelijk indien de klant, de door Joppe’s Trappen geleverde producten, niet op een juiste manier assembleert of kan assembleren.
6.4 Schade welke is ontstaan aan de geleverde (hout) producten door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of luchtvochtigheid valt buiten de verantwoording van Joppe`s Trappen en komt niet in aanmerking voor schadevergoeding.
6.5 Bij verkeerd afgenomen trappen welke niet geschikt zijn of niet passen in de situatie aanvaardt Joppe`s Trappen geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 7 Retournering van producten

7.1 Een consument heeft na ontvangst van de bestelde producten zeven (7) dagen tijd, op grond van zijn herroepingsrecht, om het bestelde product zonder opgaaf van redenen aan Joppe’s Trappen retour te zenden.
7.2 Joppe’s Trappen zal na ontvangst van het product de factuurwaarde van het product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de consument.
7.3 Indien een consument zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de klant.
7.4 De consument dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.
7.5 Indien de consument een beschadigd product of een product in een beschadigde verpakking aan Joppe’s Trappen terugstuurt is Joppe’s Trappen gerechtigd de herstelkosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag.
7.6 De consument kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde product: naar persoonlijke voorkeur van de klant is vervaardigd of onder een andere uitzondering valt als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 Garantie

8.1 De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan Joppe’s Trappen te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
8.2 Indien de klachten gegrond worden verklaard door Joppe’s Trappen wordt de klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.
8.3 Garantietermijnen variëren per product, met een minimum termijn van zes (6) maanden. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door Joppe’s Trappen, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de klant.
8.4 Aan de klant geleverde producten met een uiterste houdbaarheidsdatum, die verwerkt worden door de klant of die naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen vallen niet onder de garantietermijn als beschreven in dit artikel.
8.5 Tevens heeft de klant geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de klant.

Artikel 9 Prijs & Betaling

9.1 Op de website van Joppe’s Trappen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, mits anders vermeld.
9.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Joppe’s Trappen geen invloed heeft zoals BTW tarieven.
9.3 Betaling kan enkel geschieden middels voorafgaande overschrijving op de bankrekening van Joppe’s Trappen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen door Joppe’s Trappen en de klant.
9.4 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
9.5 Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.6 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Joppe’s Trappen gemeld te worden, waarna Joppe’s Trappen de betreffende factuur zal corrigeren.
9.7 Onjuistheden in de facturatie ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 10 Voorbehoud van eigendom

10.1 De door Joppe’s Trappen geleverde producten blijven eigendom van Joppe’s Trappen tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met Joppe’s Trappen gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
10.2 Ingeval Joppe’s Trappen een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Joppe’s Trappen vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Joppe’s Trappen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.2 Joppe’s Trappen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als Joppe’s Trappen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien Joppe’s Trappen aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
12.2 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.1 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Joppe’s Trappen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.3 Joppe’s Trappen is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Joppe’s Trappen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Joppe’s Trappen toegerekend kunnen worden
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
12.4 Joppe’s Trappen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Joppe’s Trappen geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Joppe’s Trappen, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
12.5 Joppe’s Trappen is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Joppe’s Trappen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 De klant en Joppe’s Trappen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene voorwaarden Joppe’s Trappen

Artikel 1 Definities

1.1 Joppe’s Trappen: de eenmanszaak, Joppe’s Trappen, statutair gevestigd te Kortenhoef (Kortenhoefsedijk 85A-S, 1241 LS te Kortenhoef, 06 360 60 364) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52.15.31.26.
1.2 Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Joppe’s Trappen.
1.3 Consument: een Klant die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep.
1.4 Website van Joppe’s Trappen: de website van Joppe’s Trappen te bereiken via www.joppestrappen.nl, www.zelfbouwtrappen.nl en www.pixima.nl
1.5 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant via een door Joppe’s Trappen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij Joppe’s Trappen en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.6 Bedenktijd: een termijn waarbinnen een consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.
1.7 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om na ontvangst van door hem bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Joppe’s Trappen en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Joppe’s Trappen deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van Joppe’s Trappen die strekken tot de verkoop van producten.
2.3 De eventueel door klant gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Joppe’s Trappen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
2.6 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Joppe’s Trappen op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Joppe’s Trappen kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Joppe’s Trappen is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Bij de op de website van Joppe’s Trappen aangeboden producten worden product specificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
3.2 De op de website van Joppe’s Trappen aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.
3.3 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Joppe’s Trappen op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De klant behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 7.1.
3.4 Joppe’s Trappen verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door Joppe’s Trappen uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Joppe’s Trappen akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
4.2 Een overeenkomst komt ook tot stand indien Joppe’s Trappen aanvangt met de levering van producten aan de klant.
4.3 Het staat Joppe’s Trappen altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan Joppe’s Trappen zal Joppe’s Trappen dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant.

Artikel 5 Levering

5.1 Nadat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan als bepaald in artikel 9, vangt Joppe’s Trappen aan met het transport van de bestelde producten.
5.2 Levering van producten vindt plaats binnen Nederland.
5.3 Levering van de bestelling geschiedt op de verharde weg voor de eerste deur op de begane grond tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.4 De levering wordt verzorgd door een door de leverancier aangewezen partij. Joppe’s Trappen is op geen enkele wijze betrokken bij de levering van producten en kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor niet en/of onjuist geleverde producten.
5.5 Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Joppe’s Trappen en de klant worden de door klant bestelde producten beginsel binnen eenentwintig (21) dagen geleverd door Joppe’s Trappen.
5.6 Indien Joppe’s Trappen niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.5 wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien Joppe’s Trappen niet in staat is om het door klant bestelde product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
5.7 Bij afwezigheid ten tijde van aflevering, of andere reden waarbij de bestelde producten niet kunnen worden achtergelaten, zal Joppe’s Trappen de extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen

Artikel 6 Aanvullende bepalingen

6.1 De meeste trappen voldoen niet aan het Nieuw Bouwbesluit 2012, Joppe’s Trappen is derhalve nimmer aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade.
6.2 De klant dient de door Joppe’s Trappen geleverde producten zelf te assembleren.
6.3 Joppe’s Trappen is geen enkele wijze aansprakelijk indien de klant, de door Joppe’s Trappen geleverde producten, niet op een juiste manier assembleert of kan assembleren.
6.4 Schade welke is ontstaan aan de geleverde (hout) producten door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of luchtvochtigheid valt buiten de verantwoording van Joppe`s Trappen en komt niet in aanmerking voor schadevergoeding.
6.5 Bij verkeerd afgenomen trappen welke niet geschikt zijn of niet passen in de situatie aanvaardt Joppe`s Trappen geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 7 Retournering van producten

7.1 Een consument heeft na ontvangst van de bestelde producten zeven (7) dagen tijd, op grond van zijn herroepingsrecht, om het bestelde product zonder opgaaf van redenen aan Joppe’s Trappen retour te zenden.
7.2 Joppe’s Trappen zal na ontvangst van het product de factuurwaarde van het product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de consument.
7.3 Indien een consument zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de klant.
7.4 De consument dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.
7.5 Indien de consument een beschadigd product of een product in een beschadigde verpakking aan Joppe’s Trappen terugstuurt is Joppe’s Trappen gerechtigd de herstelkosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag.
7.6 De consument kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde product: naar persoonlijke voorkeur van de klant is vervaardigd of onder een andere uitzondering valt als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 Garantie

8.1 De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan Joppe’s Trappen te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
8.2 Indien de klachten gegrond worden verklaard door Joppe’s Trappen wordt de klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.
8.3 Garantietermijnen variëren per product, met een minimum termijn van zes (6) maanden. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door Joppe’s Trappen, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de klant.
8.4 Aan de klant geleverde producten met een uiterste houdbaarheidsdatum, die verwerkt worden door de klant of die naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen vallen niet onder de garantietermijn als beschreven in dit artikel.
8.5 Tevens heeft de klant geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de klant.

Artikel 9 Prijs & Betaling

9.1 Op de website van Joppe’s Trappen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.
9.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop Joppe’s Trappen geen invloed heeft zoals BTW tarieven.
9.3 Betaling kan enkel geschieden middels voorafgaande overschrijving op de bankrekening van Joppe’s Trappen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen door Joppe’s Trappen en de klant.
9.4 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
9.5 Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.6 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan Joppe’s Trappen gemeld te worden, waarna Joppe’s Trappen het bedrag zal corrigeren.
9.7 Onjuistheden in de facturatie ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 10 Voorbehoud van eigendom

10.1 De door Joppe’s Trappen geleverde producten blijven eigendom van Joppe’s Trappen tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met Joppe’s Trappen gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
10.2 Ingeval Joppe’s Trappen een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Joppe’s Trappen vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Joppe’s Trappen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.2 Joppe’s Trappen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als Joppe’s Trappen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien Joppe’s Trappen aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
12.2 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.1 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Joppe’s Trappen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.3 Joppe’s Trappen is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Joppe’s Trappen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Joppe’s Trappen toegerekend kunnen worden
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
12.4 Joppe’s Trappen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Joppe’s Trappen geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Joppe’s Trappen, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
12.5 Joppe’s Trappen is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij Joppe’s Trappen partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 De klant en Joppe’s Trappen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 Joppe`s Trappen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel